ANEAH HAKKINDA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim araştırma hastanesidir. 1881’de “Gureba Hastanesi” adıyla kurulan hastane, 1924’te “Ankara Numune Hastanesi“, 1998 yılında ise “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ismini almıştır.[1]

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı‘na bağlı kurumların 1981-2006 yılları arasındaki bilimsel yayın performanslarının değerlendirildiği bir çalışmaya göre; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.147 adet yayın ve %17,97’lik katkı oranıyla, bilimsel yayın yapan kurumlar arasında ilk sırada yer almıştır.

1109 yataklı hastanede 30 dalda hizmet, 25 dalda eğitim verilmektedir.

http://www.anh.gov.tr

Yüz yılı aşkın bir süredir ülkemiz halkına hizmet eden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğer tüm branşlarda olduğu gibi genel cerrahi alanında da başarılı çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Genel cerrahi kliniğimiz halkımıza özverili bir şekilde hizmet etmenin yanında bilimsel çalışmalar ve asistan eğitiminde de önemli bir merkez olmuştur.

Genel cerrahi kliniğimiz uzmanlık öğrencisi eğitimine, 2 Eylül 1936 yılında Prof.Dr. Eduard Melchior’ün klinik direktörlüğüne atanmasıyla başlamıştır. Cumhuriyet döneminin ilk Tıp Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Klinik Direktörlüğü de Hastanemiz içinde kurulmuş ve başkanlığını da Dr.Melchior yapmıştır. Hocamızın emekli olduğu 1954 yılına kadar,  bugün B blok olarak adlandırdığımız “İsmet Paşa Pavyonu’nda” 80 yataklı tek bir birim olarak çalışan kliniğimiz, bu tarihten itibaren Klinik Şefliği sistemine geçilmesiyle önce 4 Klinik, hemen sonrada 5 Klinik Şef’liği şeklinde çalışmaya başlamıştır. 1977 yılına gelindiğinde hastaneye yapılan ilave binalarla hastane yatak sayısı 1700’e ulaşmış ve Genel Cerrahi Klinik sayısı da, toplam 350 yatakla 8’e çıkmıştır. Seksenli yılların sonunda özellikle klinik şeflerinden Doç.Dr. Cevat Dinçtürk ve Op. Dr. Yılmaz Kadıoğlu’nun çok önemli katkılarıyla kliniğimiz akademik ve cerrahi teknik beceri anlamında bir üst seviyeye çıkmayı başarmış, gerek yayın sayısında gerekse de cerrahi kongrelerdeki giderek artan performansımız üniversite camiasınca da kabul görerek doçentlik sınavlarındaki öğretim üyeleri direncinin kırılmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllarda giderek artan akademik unvanlı eğitici sayısı klinik şefliklerinde de eğitim kalitesinde daha belirgin bir artışa neden olmuş, özellikle Prof.Dr. Nuri Aydın Kama başta olmak üzere daha sonraları Prof.Dr.Atilla Korkmaz’ın klinik şeflikleri akademik faaliyetlerimize ivme kazandırmıştır. 2000’li yıllarda klinik şef ve şef yardımcılığındaki giderek artan akademik unvanlı hocalarımızın yanı sıra uzman unvanıyla, çok sayıda arkadaşımız da Doçent olarak eğitime katkı vermesi sonucu kliniğimiz çok sayıdaki   tıp fakültelerinin bir yandan öğretim üyesi ihtiyacını karşılarken diğer yandan referans kliniği olma özelliğini kazanmıştır. Yedi klinik, 230 yataktan oluşan genel cerrahi klinikleri 1 Nisan 2012 tarihinde yeni bir çalışma programıyla birleştirilmiş, 1 Aralık 2013 tarihinde de branşlama temelinde karaciğer-safra yolları cerrahisi, sindirim sistemi-fıtık cerrahisi, kolorektal cerrahi, meme – endokrin cerrahi  şeklinde dört ana gruba ayrılarak bugünkü çağdaş yapısına kavuşmuştur. Her bir ana grupta  ilgili alan hastalıkları için teknolojinin her türlü imkanları kullanılarak özveriyle dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Bu 4 ana branş dışında Türkiye için en önemli referans merkezi olarak çalışmalarını sürdüren Yanık kliniğimiz de genel cerrahi kliniği için gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Mevcut  gruplara ek olarak Acil Cerrahi Servisi ve Acil Cerrahi Yoğun Bakım, Cerrahi Endoskopi Laboratuvarı,  Kronik Yara Merkezi ve Stomoterapi birimleri de genel cerrahi bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Branşlaşmayı takiben hazırladığımız çalışma programına göre asistanlar, dört ana cerrahi gruba ilaveten, acil servis, yanık, kronik yara merkezi, cerrahi endoskopi ve stomoterapi  birimlerinde rotasyon yaparak çalışmaktadır. Asistan  eğitim hizmetlerinde de kaliteyi en üst seviyeye çıkartmak amacıyla Cerrahi. Eğitim ve Araştırma Merkezi (CEAM) Aralık 2013 tarihinde hizmet vermeye başlamış ve önemli çalışmalara imza atmıştır. Mevcut durumda Genel Cerrahi Kliniğimiz, konusunda deneyimli 24 Eğitim görevlisi, 21 Uzman ve 26 Asistan olmak üzere toplam 71 hekimle hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi Kliniğimiz sahip olduğu bu yüksek standartlardan dolayı Türk Cerrahi Derneği’ne başvurarak kalitemizin denetlenip tescilini talep etmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri içinde ilk olmak üzere  “Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Bu özelliği ile halen kliniğimiz, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri içerisin de Türkiye’de bu kalite belgesine sahip tek genel cerrahi kliniğidir.

GENEL CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde çalışır ve Genel Cerrahi asistanlarının eğitim süreçleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri (tez danışmanı atanması, tez hazırlatılması ve takibi, asistan kıdem ve düzey belirleme sınavları, asistan rotasyonları, eğitim programları vb.) yapmakla yükümlüdür ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu himayesinde çalışır. Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu’nun belirlediği kişi başkanlık eder. Genel Cerrahi Kliniği’nde yer alan grupların her birinden belirlenen üyeler, sekreterya ve Asistan Temsilcisi bu toplantılara katılır. Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde yapılan tüm bilimsel toplantılar Genel Cerrahi doktorlarımızın katılımına açıktır. Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi başkanı çalışmaları düzenler ve yönetir. Başkan merkezin Sekreterya’sını belirler. Sekreterya Başkan’ın verdiği görevleri yerine getirmek ve toplantılara katılmakla yükümlüdür.

ANEAH GENEL CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ORGANİZASYON ŞEMASI:

Başkan: Doç. Dr. Yunus Nadi Yüksek

Üyeler:

Kolorektal Cerrahisi Grup Başkanı                                       Doç.Dr. Bülent Cavit Yüksel

Sindirim Sistemi Fıtık Cerrahisi Grup Başkanı                     Doç.Dr. Okan Hamamcı

Genel Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim sorumlusu,                 Prof.Dr. Faruk Coşkun

Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Grup Başkanı

Meme Endokrin Cerrahisi Grup Başkanı                               Doç.Dr.  Gül Dağlar

 

Sekreterya:

Doç.Dr. Ebru Menekşe

Doç.Dr. Erdinç Çetinkaya

Op.Dr. Tolga Dinç

Op.Dr. S. Ilgaz Kayılıoğlu

Op.Dr. Sabri Özden

Op.Dr. Sadettin Er

 

Sekreter    :  Sevda Şanlı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇALIŞMA PROGRAMI

AMAÇ:

Genel cerrahi kliniğinde verilen uzmanlık eğitiminin seviyesini daha üst düzeylere taşımak, bilimsel faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmaktır.

GÖREVLER:

A-UZMANLIK EĞİTİMİ:

 • Eğitim ve İdari Sorumlu tarafından grubu belirlenen her yeni asistana,
  • Oryantasyon verilmesi,
  • Eğitim Görevlileri arasından bir Danışman atanması,
  • Asistan karnesinin verilmesi,
  • Beş yıllık çalışma programının verilmesi,
  • Kaynak kitaplarla ilgili hazırlanmış olan bilgilendirme föyünün verilmesi,
 • Rotasyon sonu Grup Başkanları ve asistan geri bildirimlerinin alınması ve raporlanması,
 • Yılda iki kez yazılı asistan sınavı yapmak ve sınavlarda kullanılmak üzere soru bankası oluşturulması,
 • Asistan karnelerinin düzenli olarak kontrolünün sağlanması,
 • Asistan kıdem sınavlarının organizasyonun ve yapılmasının sağlanması,
 • Tüm asistanların uzmanlık eğitimi bitmeden önce Türk Cerrahi Derneği yeterlik sınavlarına katılımın sağlanması,
 • Asistanların kongre, panel, kurs ve seminerlere katılımlarının planlanması,
 • Asistan tezinin belirlenmesi ve takibi;
  • En geç ikinci yılın sonunda asistan danışmanı tarafından belirlemiş olan tezin verilmesi, ilgili danışmanla işbirliği yapılarak, Eğitim Görevlisi veya Uzman Eğiticilerden oluşan tez danışmanının belirlenmesi,
  • Tez verildikten bir yıl sonra tezin değerlendirilmesi ve son durumun sunumunun organizasyonu,
  • Tez bitimine kadar altı ayda bir tezin değerlendirmeye devamı,
  • Tezin uzmanlık sınavından üç ay önce bitirilmesinin sağlanmasının takibi,
  • Tez bitiminde tez savunması organizasyonunun yapılması,
  • Tez basımının hastane ve kliniğimiz kurallarına uygun olarak yapılmasının sağlanması.
 • Uzmanlık eğitimi sonunda sınav organizasyonunun yapılması.

B- EĞİTİM PROGRAMI:

 • Grup içi ve grup dışı yıllık eğitim programını hazırlamak,
 • Eğitim programının yayınlanması ve eğitim salonlarının organizasyonunu yapmak,
 • Eğitim programında görev alan hekimlere sunumlarını hatırlatmak,
 • Eğitim programının uygulanmasını takip etmek.

C- ARAŞTIRMA FALİYETLERİ:

 • Bilimsel araştırmaların artırılması için gerekli her tür altyapıyı kurmak, geliştirmek,
 • Bilimsel araştırma önerilerine destek vermek, gerçekleşmesini sağlamak,
 • Asistanları, bilimsel araştırma projeleri yapmak ya da yürütülen projelere katılmaları için teşvik etmek,
 • Hasta verilerinin düzenli ve ayrıntılı toplanması sağlamak,
 • Toplanan verilerin çalışma yapmak isteyen araştırıcıya sunulmasını sağlamak,

Kurs, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili belge düzenlemek ve ödül vermek.